Select Page

PRAVILA KREATIVNOG NATJEČAJA

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine članak 69. stavka 3) Filir d.o.o. sa sjedištem na adresi Vijeća Europe 36, Vukovar, OIB: 66118697525 (u daljnjem tekstu „Priređivač“) donosi sljedeća:

PRAVILA KREATIVNOG NATJEČAJA

«Mentos ti daruje električni skuter Fatboy slim!»

Članak 1.

Svrha priređivanja kreativnog natječaja: Kreativni natječaj za brand Mentos priređuje ekskluzivni distributer na području Republike Hrvatske Filir d.o.o. Vijeća Europe 36, Vukovar u cilju promidžbe i unapređenja prodaje robne marke Mentos.

Članak 2.

Trajanje: Kreativni natječaj održava se u razdoblju 20.05.2019. do 16.06.2019.

Članak 3.

 Pravila kreativnog natječaja bit će objavljena na stranici mentos.filir.hr pije početka kreativnog natječaja, a na uvid se isti mogu dobiti u izdvojenom pogonu priređivača na adresi: Filir d.o.o., J.J.Strossmayera 4 , Osijek.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u kreativnom natječaju imaju sve osobe sa prebivalištem u RH koje u razdoblju od 20.05. do 16.06.2019. godine, uploadaju video ili fotografiju na mentos.filir.hr, na kojoj oponašaju jedan (ili više) od predloženih Mentos Say Hello emotikona koji se nalaze na mentos.filir.hr stranici. Uz uploadane materijale moraju i ostaviti svoje kontakt podatke (ime, prezime, adresu, broj telefona, e-mail adresu).

Dobitnici nagrada moraju biti punoljetne osobe, sa prebivalištem u RH. Ukoliko su dobitnici nagrada maloljetne osobe, nagradu će preuzeti njihov zakonski zastupnik.

Osobe koje su zaposlenici tvrtke organizatora natjecanja ili su u bliskom srodstvu (suprug/supruga, otac/majka, sin/kćer ili braća i sestre) takvih osoba, nemaju pravo sudjelovanja u Kreativnom natječaju.

Članak 5.

Kako sudjelovati:  Sudionik treba odabrati jedan (ili više) emotikona sa Mentos Say Hello bombona a može ih pronaći na stranici mentos.filir.hr, te oponašati ih svojim licem. Taj postupak mora biti snimljen (mobitelom, kamerom) te uploadan na stranicu mentos.filir.hr u video formatu ili kao fotografija. Ne postoji ograničeni broj prijava po sudioniku. Nakon toga treba upisati svoje ime, prezime, adresu, broj telefona, e-mail, te poslati prijavu na nagradni natječaj.

Članak 6.

Fond nagrada sastoji se od:

1 X električni skuter Fatboy slim (7.437,50 kn, uključen PDV):

10 x Mentos slatki paket (99,75 kn, uključen PDV)

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 8.435,00 kuna.

Članak 7.

Izvlačenje: Sve ispravne prijave sa stranice mentos.filir.hr pristigle u razdoblju od 20.05.2019., 00:00:01 do 16.06.2019 do 23:59:59 bit će evidentirane i pohranjene u računalu administratora, tvrtke NI-NA digital solutions d.o.o. Hermana Bužana 10/B, Zagreb.

Najkreativniji pristigli materijali će biti odabrani dana 18.06.2019. u prostorijama tvrtke iz čl. 1. između svih pristiglih prijava/izazova u prisustvu tročlane komisije.

Članak 8.

Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade: Imena dobitnika biti će objavljena na web stranici mentos.filir.hr u roku od (8) osam dana od dana izvlačenja. Dobitnici nagrada bit će pismeno obaviješteni o dobivenoj nagradi. Način preuzimanja glavne nagrade će se dogovoriti s dobitnikom individualno, dok će se Mentos slatki paketi dostaviti na adrese dobitnika od strane Organizatora kreativnog natječaja. Ako dobitnici iz bilo kojeg razloga ne mogu prihvatiti nagradu, oni gube pravo na nju i nema pravo potraživati naknadu. Nagrada se u tom slučaju prosljeđuje sljedećoj najkreativnijoj prijavi.

Članak 9.

Suglasnost s pravilima: Smatra se da se sudjelovanjem u kreativnom natječaju (prijavom putem web stranice) sudionik definitivno obvezao na ova Pravila kreativnog natječaja, što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u Kreativnom natječaju. Upisani podaci moraju biti vjerodostojni.

Članak 10.

Preuzimanjem nagrada prestaju sve obveze priređivača Filir d.o.o, Vijeća Europe 36, Vukovar prema dobitniku.

Članak 11.

Kreativni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Kreativnog natječaja biti obaviješteni putem web stranice mentos.filir.hr.

Članak 12.

Kreativni natječaj se prekida u slučaju nastupanja više sile o čemu se će sudionici biti obaviješteni putem web stranice mentos.filir.hr.

Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

Članak 13.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ovog Kreativnog natječaja nadležan je Općinski sud u Osijeku.

Članak 14.

Zaštita osobnih podataka

Sudionici dobrovoljno i samoinicijativno dostavljaju svoje podatke u svrhu sudjelovanja

u Kreativnom natječaju. Obrada podataka sudionika je nužna u svrhu provedbe Kreativnog natječaja.

te je s toga obrada podataka sudionika nužan preduvjet sudjelovanja u Kreativnom natječaju.

Sudionik prijavom na Kreativni natječaj daje privolu za obradu svojih osobnih podataka

„Administratoru“ Kreativnog natječaja. „Administrator“ Kreativnog natječaja obrađuje sve osobne podatke u skladu s odredbama – Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Sudionik ima pravo od „Administratora“ Kreativnog natječaja zatražiti pristup osobnim podacima i njihov ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koja se odnosi na sudionika ili pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih podataka te pravo na prenosivost podataka, sve skladu s važećim propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Sudionik ima pravo danu privolu povući u svako doba dostavom pisane izjave o povlačenju na mail info@ni-na.hr ili poštom na adresu „Administratora“ Kreativnog natječaja. U slučaju povlačenja privole, isto nema utjecaj na zakonitost do tada izvršene obrade podatka. Sva svoja prava, u svojstvu ispitanika, sudionik može ostvarivati putem maila info@ni-na.hr. Sudionik ima pravo u slučaju da njegov prigovor vezan uz obradu osobnih podataka ne bude prihvaćen po „Administratoru“ Kreativnog natječaja ili kad nije zadovoljan načinom rješavanja, podnijeti zahtjev za zaštitom povrede prava nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Uskrata davanja navedenih osobnih podatka ima za posljedicu nemogućnost sudjelovanja u Kreativnom natječaju. Osobni podaci sudionika Kreativnog natječaja bit će u potpunosti izbrisani iz svih zbirki kako Priređivača tako i „Administratora“ Kreativnog natječaja, najkasnije u roku od 2 mjeseca od završetka Kreativnog natječaja.

Zagreb, 15. svibnja 2019.

×
Kontaktirajte nas
ODABERI VIDEO *
Uploadaj dokaz Uploadaj dokaz
Maximum upload size: 20MB

Prihvatljivi formati: MOV i MP4, jpg, jpeg, png do max 20MB

×